Liu Siqi’s funeral ceremony was held in babaoshan Revolutionary Cemetery!Many red generations came

2022-05-25 0 By

On January 13, 2022, liu Siqi’s funeral ceremony was held at Babaoshan Revolutionary Cemetery in Beijing.Many descendants of the old revolution attended liu siqi’s funeral.From left to right: Zhang Dingli, Wang Na, Wu LAN Liaona, Chen Yixuan, Dong Shaoxin, Xu Meimei, Huang Qiongzhen.Zhang Dingli is the grandson of Guo Moruo.Wang Na was the granddaughter of General Liu Yalou.Ulanliaona is ulanfu’s granddaughter.Dong Shaoxin is the grandson of Dong Biwu, one of the five elders of Yan ‘an.Xu Meimei is the granddaughter of founding general Xu Haidong, the daughter of Xu Wenhui.